DANH MỤC

Báo cáo sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp.

       
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                  

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI

DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM

 

Công ty TNHH MTV XNK & Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội là đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016 -2020 (Văn bản số 5318/UBND – KT ký ngày 13/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố giao đoạn 2016-2020):

Quyết định số 1565/QĐ – UBND ngày 07/3/2017 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Quyết định số 1523/QĐ-STC-BCĐ ngày 15/3/2017 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Văn bản số 2979/UBND – KT ngày 21/6/2017 của UBND Thành phố về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty là Công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam.

Quyết định số 1267/QĐ – UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Công ty đã lập hồ sơ pháp lý, tài sản; hoàn thiện hồ sơ đất đai, lập bản đồ hiện trạng các khu đất, xây dựng phương án sử dụng đất đai trước và sau khi cổ phần hóa; xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh trung – dài hạn; lập danh sách lao động tại thời điểm; lập báo cáo tài chính năm và báo cáo quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Công ty đang tập trung rà soát công nợ phải thu, công nợ phải trả, lập hồ sơ công nợ, cùng đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và thực hiện các bước theo quy trình, quy định của UBND thành phố và các Sở ngành giao, hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa Công ty theo tiến trình của UBND thành phố giao, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018.

Lộ trình thực hiện cổ phần hóa Công ty như sau:

– Tháng 5/2018 xử lý tài chính và xác định GTDN;

– Tháng 6/2018 họp BCĐ, BĐM thẩm định hồ sơ xác định GTDN;

– Tháng 7/2018 kiểm toán kết quả xác định GTDN và điều chỉnh hồ sơ theo kết quả kiểm toán (nếu có);

– Tháng 7/2018 trình UBND thành phố phê duyệt GTDN;

– Tháng 9/2018 trình UBND thành phố phê duyệt tiêu chí NĐT chiến lược (nếu có);

– Tháng 9/2018 lập phương án CPH; họp BCĐ, BĐM thông qua phương án CPH;

– Tháng 10, 11/2018 trình UBND thành phố phê duyệt phương án CPH;

– Tháng 12/2018 và tháng 1/2019 Bán cổ phần;

– Tháng 2/2019 tổ chức đại hội cổ đông và UBND thành phố phê duyệt quyết định chuyển Công ty cổ phần.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV XNK & ĐTXD phát triển Hà Nội đang trong giai đoạn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp; Rà soát công nợ phải thu, công nợ phải trả, lập hồ sơ công nợ để cổ phần hóa Công ty.

 

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

Vũ Tiến Thành

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.