DANH MỤC

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B-02/DN)
                            (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 Năm 2017
Người nộp thuế: Công ty TNHH MTV XNk Và ÐT XD PT Hà Nội
Mã số thuế: 0100102936
Tên đại lý thuế (nếu có):
Mã số thuế:
0  Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 163.636.362 0
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0
 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10 163.636.362 0
 4. Giá vốn hàng bán 11 0 0
 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20=10 – 11)
20 163.636.362 0
 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 594.761.284 0
 7. Chi phí tài chính 22 6.860.080 0
    – Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0
 8. Chi phí bán hàng 25 0 0
 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 2.145.629.557 0
 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + (21 – 22) – 25 – 26)
30 -1.394.091.991 0
 11. Thu nhập khác 31 203.237.116 0
 12. Chi phí khác 32 0 0
 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40 203.237.116 0
 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 -1.190.854.875 0
 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 0 0
 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0
 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 – 51 – 52)
60 -1.190.854.875 0
 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 0 0
 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 0 0

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.