DANH MỤC

Báo cáo giám sát năm 2017

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐTXD PHÁT TRIỂN HN

—————–

Số:        /CV-CT

V/v: Báo cáo giám sát năm 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————–

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

 

 

Kính gửi: – Bộ kế hoạch và Đầu Tư;

           – Sở Tài Chính Hà Nội.

 

 

Thực hiện công văn số 897/STC-TCDN ngày 15/2/2017 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành Phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội báo cáo Bộ kế kế hoạch Đầu tư, Sở tài chính về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp như sau:

– Công ty đã xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử của đơn vị (Trang Web: haic.vn), đã xây dựng quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp đảm bảo việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định.

– Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ theo đúng biểu mẫu.

(Chi tiết tại các biểu mẫu kèm theo văn bản này, Hiện nay Công ty đang xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty và Kế hoạch SXKD & Đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp).

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội kính báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, TCKT.

 

CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.