DANH MỤC

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017

 Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 30/06/2017
 Chỉ tiêu  Mã số  Thuyết minh  Từ tháng 01 đến 06  Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
 Năm nay  Năm trước  N¨m nay  N¨m tr­íc
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]
 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  01  VI.25         40,909,090         40,909,090
 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu  02
 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02)  10         40,909,090         40,909,090
 4. Gi¸ vèn hµng b¸n  11  VI.27
 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11)  20         40,909,090         40,909,090
 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  21  VI.26       234,103,576       234,103,576
 7. Chi phÝ tµi chÝnh  22  VI.28           6,860,080           6,860,080
     Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay  23
 8. Chi phÝ b¸n hµng  24
 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  25   1,057,154,014   1,057,154,014
 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25))  30     (789,001,428)     (789,001,428)
 11. Thu nhËp kh¸c  31
 12. Chi phÝ kh¸c  32
 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)  40
 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40)  50     (789,001,428)     (789,001,428)
 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh  51  VI.30
 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i  52  VI.30
 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52)  60     (789,001,428)     (789,001,428)
 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu  70
 C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
 Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2017
 STT  M·  TK  Tªn tµi kho¶n  Sè d­ ®Çu kú  Sè ph¸t sinh trong kú  Sè d­ cã cuèi kú
 Nî  Nî  Cã  Nî  Cã
 [1]  [2]  [3]  [4]  [6]  [7]  [8]  [9]
      1  111  TiÒn mÆt              171,074,869           1,745,749,170           1,728,089,262              188,734,777
      2  1111  TiÒn ViÖt Nam              171,074,869           1,745,749,170           1,728,089,262              188,734,777
      3  112  TiÒn göi Ng©n hµng              161,000,345        28,182,126,814        27,164,038,837           1,179,088,322
 Ng©n hµng NN VN ( Ba Vi)                      506,973                      506,973
 kho bac nha nuoc                   2,276,517                   2,276,517
      4  11211  TiÒn göi NH TMCP C«ng th­¬ng VN-CN NamTh¨ng Long                85,331,120                80,195,938                90,387,319                75,139,739
      5  11213  Ng©n hµng NN vµ PTNT Tõ Liªm                   2,474,773                   2,474,773
      6  1121AC  Ng©n hµng TMCP A’ Ch©u – PGD Hoµng Quèc ViÖt                62,972,122        15,099,866,959        15,073,530,518                89,308,563
      7  1121QD  TiÒn göi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – CN §iÖn Biªn                10,222,330                10,222,330
      8  1121SHB  TiÒn göi NH TMCP Sµi Gßn – Hµ Néi, CN Trung Hoµ        13,002,063,917        12,000,121,000           1,001,942,917
      9  128  §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c        21,000,000,000        12,950,000,000        19,950,000,000        14,000,000,000
    10  1281  TiÒn göi cã kú h¹n        19,000,000,000        12,950,000,000        19,950,000,000        12,000,000,000
    11  1282  §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c           2,000,000,000           2,000,000,000
    12  131  Ph¶i thu cña kh¸ch hµng      102,335,133,835           2,172,494,544                45,000,000                62,298,238      100,145,341,053
 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng      102,335,133,835              627,387,936                45,000,000                62,298,238
 Phai thu khach hang           1,545,106,608
 cong ty Ha lam           1,545,106,608
 C«ng ty M« t« quèc tÕ                63,586,608
 Ph¹m Quang Hîp                   9,000,000
 Cty Honshi §µi Loan theo b¶n ¸n DS 16/08/2000           1,472,520,000
    57  133  ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ              207,851,704                   3,279,701                   3,279,701              207,851,704
    59  136  Ph¶i thu néi bé           4,906,685,846           4,906,685,846
    60  1361  Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc           4,897,750,000           4,897,750,000
    61  1368  Ph¶i thu néi bé kh¸c                   8,935,846                   8,935,846
    62  138  Ph¶i thu kh¸c           9,837,700,770        25,739,169,096        35,576,869,866
    85  141  T¹m øng        28,788,905,693              122,300,000                80,289,000        28,830,916,693
  178  142  Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n        10,123,600,916        10,123,600,916
  193  144  CÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n              520,000,000              520,000,000
  194  152  Nguyªn liÖu, vËt liÖu                67,946,000                67,946,000
  195  154  Chi phÝ SXKD dë dang           2,033,798,384           2,033,798,384
 hµng hoa                   3,867,500                   3,867,500
 Thµnh phÈm              158,108,702              158,108,702
  204  161  Chi sù nghiÖp                47,652,800                47,652,800
  206  211  Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh        17,367,519,371        17,367,519,371
  207  2111  Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc        11,043,367,311        11,043,367,311
 nhµ E16 Qunh Mai              170,913,063              170,913,063
  208  2112  M¸y mãc, thiÕt bÞ              728,911,400              728,911,400
 may compac                17,092,932                17,092,932
  209  2113  Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn           2,414,372,717           2,414,372,717
  210  2114  ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý                91,000,000                91,000,000
  211  2118  TSC§ kh¸c           2,901,861,948           2,901,861,948
  212  213  Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh              179,506,000              179,506,000
  214  214  Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh           6,306,290,390              148,163,052           6,454,453,442
  215  2141  Hao mßn TSC§ h÷u h×nh           6,294,290,390              148,163,052           6,442,453,442
  216  2143  Hao mßn TSC§ v« h×nh                12,000,000                12,000,000
  217  222  Vèn gãp liªn doanh        55,000,000,000        55,000,000,000
  218  222:TR_GIANG  C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang        55,000,000,000        55,000,000,000
  219  241  X©y dùng c¬ b¶n dë dang        64,151,191,237        64,151,191,237
  220  2412  X©y dùng c¬ b¶n        64,151,191,237        64,151,191,237
  221  24121  XDCBan – CTrinh B5 Cau Dien        29,224,581,634        29,224,581,634
  222  24122  XDCBan – CT Vuon sinh thai Tay Do           6,524,596,018           6,524,596,018
  223  24123  XDCBan – CT Vuon thuc vat Ha Noi           6,421,977,588           6,421,977,588
  224  24125  XDCB_ 116HQV           1,797,705,527           1,797,705,527
  225  24126  XDCB_HaiDuong        20,147,604,470        20,147,604,470
  227  24127:NHON  24127:C«ng tr×nh Nhæn                   4,000,000                   4,000,000
  228  24128  XDCB Xu©n Ph­¬ng                30,726,000                30,726,000
  230  242  Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n              495,656,726                24,920,000                63,138,591              457,438,135
               11,729,690                11,729,690
  231  311  Vay ng¾n h¹n      208,078,729,246        89,103,500,000        81,103,500,000      200,078,729,246
 Vay ng©n hµng tõ Liªm                   3,005,000                   3,005,000
 Vay ng©n hµng vèn ®èi øng T©y Mç           1,309,445,804           1,309,445,804
 Vay ng¸n h¹n kh¸c      191,766,278,442           1,000,000,000      190,766,278,442
 Vay ng©n hµng ®èi øng dô ¸n B5           7,500,000,000           7,500,000,000
 Vay ng©n hµng ®èi øng dù ¸n 116              500,000,000              500,000,000
  531  3118  Vay Ng©n hµng TMCP A’ Ch©u           7,000,000,000           7,000,000,000
  533  331  Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n        13,641,802,971           2,545,498,731              100,000,000        13,741,802,971           2,545,498,731
 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n           2,366,713,051           2,366,713,051
 C«ng ty Hµ L©m chuyÓn sang              178,785,680              178,785,680
 L©m tr­êng V¨n Bµn ( Cty Hµ L©m chuyÓn sang)              173,365,680              173,365,680
 Cty TNHH XNK Ch©u ¸ ( cty Hµ L©m chuyÓn sang)                   5,420,000                   5,420,000
  579  333  ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc        28,501,285,284                11,370,611              625,519,795        29,115,434,468
 ThuÕ GTGT ph¶i nép                89,795,750                   7,370,611                   4,090,910
 ThuÕ TNDN                42,336,117
 ThuÕ TNCN               (11,763,307)
 ThuÕ nhµ ®Êt, thuª ®Êt        28,655,640,255              617,428,885
 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c                   9,011,986                   4,000,000                   4,000,000
 PhÝ ,lÖ phÝ,c¸c kho¶n p/n kh¸c            (283,735,517)
  597  334  Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng           2,035,994,475              328,459,545              410,243,903           2,117,778,833
  598  3341  Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn           1,003,893,811              328,459,545              410,243,903           1,085,678,169
 Tr¶ L­¬ng Hµ l©m           1,032,100,664           1,032,100,664
  599  3348  Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng kh¸c
  600  335  Chi phÝ ph¶i tr¶           4,545,873,771           4,545,873,771
  601  335:VANPHONG  V¨n phßng C«ng ty           4,545,873,771
  602  336  Ph¶i tr¶ néi bé                18,950,081                18,950,081
  603  338  Ph¶i tr¶, ph¶i nép        58,221,860,742           1,074,437,342              435,969,328        57,583,392,728
  604  3382  Kinh phÝ c«ng ®oµn                28,508,578                   8,341,212
  605  3383  B¶o hiÓm x· héi              239,796,330              885,794,061              346,185,690
  606  3384  B¶o hiÓm y tÕ              359,406,262                57,396,327
 BH That nghiep                95,877,228
  607  3388  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c        57,498,272,344              188,643,281                24,046,099
  675  341  Vay dµi h¹n           2,344,963,216           2,344,963,216
  676  411  Nguån vèn kinh doanh        13,968,019,540        13,968,019,540
  677  4111  Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u           7,346,964,084           7,346,964,084
 V§T cña CSH T.TÝn           1,220,195,322           1,220,195,322
 V§T cña CSH Ba V×           2,252,307,326           2,252,307,326
 V§T cua CSH Hµ l©m           3,148,552,808           3,148,552,808
  679  4118  Vèn kh¸c        20,000,000,000        28,444,784,000        48,444,784,000
  680  414  Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn              203,313,548              203,313,548
  681  415  Quü dù phßng tµi chÝnh              129,254,321              129,254,321
 cty Ha lam                15,024,000                15,024,000
  682  421  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi        26,204,046,848              789,001,428        26,993,048,276
  683  4211  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc
  684  4212  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay              789,001,428        26,993,048,276
  685  431  Quü khen th­ëng, phóc lîi                25,956,867                25,956,867
  687  441  Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n           7,729,837,580           7,729,837,580
  688  461  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp              626,131,095              626,131,095
  689  4611  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc              626,131,095
  690  511  Doanh thu b¸n hµng & cung cÊp dÞch vô                40,909,090                40,909,090
  691  5113  Doanh thu cung cÊp dÞch vô                40,909,090                40,909,090
  692  515  Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh              234,103,576              234,103,576
  693  635  Chi phÝ tµi chÝnh                   6,860,080                   6,860,080
  694  642  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp           1,057,154,014           1,057,154,014
  695  6421  Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý              504,249,198              504,249,198
  696  6422  Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý                26,461,809                26,461,809
  697  6423  Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng                20,564,091                20,564,091
  698  6424  Chi phÝ khÊu hao TSC§              148,163,052              148,163,052
  699  6425  ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ              166,308,675              166,308,675
  700  6427  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi              136,562,839              136,562,839
  701  6428  Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c                54,844,350                54,844,350
  811  cho phi khac
  702  911  X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh           1,064,014,094           1,064,014,094
  703  Tæng céng      324,514,394,372      324,514,394,372          155,605,056,323          155,605,056,323      375,921,438,600      375,921,438,600
 C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
 B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ
 Tõ ngµy: 01/01/2017 ®Õn ngµy: 30/06/2017
 ChØ tiªu  M· sè  ThuyÕt minh  Luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú nµy
 Kú nay  Kú tr­íc
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]
 I. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
   1.TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c  01
   2.TiÒn chi tr¶ cho ng­êi cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô  02         100,000,000       11,662,000
   3.TiÒn chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng  03      1,166,209,743    169,249,560
   4.TiÒn chi tr¶ l·i vay  04              6,860,080
   5.TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  05
   6.TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh  06         348,474,170    172,972,300
   7.TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh  07         273,838,276    182,147,149
 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh  20    (1,198,433,929)   (190,086,409)
 II. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­
  1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m,  x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi  h¹n kh¸c  21           17,220,000         1,360,000
  2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh­îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi  s¶n dµi h¹n kh¸c  22
  3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®în vÞ kh¸c  23   12,950,000,000
  4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c  24   12,950,000,000
  5. TiÒn chi ®Çu t­ gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c  25
  6. TiÒn thu håi ®Çu t­ gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c  26
  7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia  27         234,103,576               53,413
 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­  30         216,883,576       (1,306,587)
 III. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
  1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ  së h÷u  31      3,000,000,000
  2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hµnh  32
  3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®­îc  33      1,750,000,000
  4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay  34      2,750,000,000
  5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh  35
  6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u  36
 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh  40      2,000,000,000
 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40)  50      1,018,449,647   (191,392,996)
 TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn ®Çu kú  60         204,732,112    450,702,595
 ¶nh h­ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ  61
 TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn cuèi kú (70=50+60+61)  70  VII.34      1,223,181,759    259,309,599

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.