DANH MỤC

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016

 

 Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016
 Chỉ tiêu  Mã số  Thuyết minh  Tõ th¸ng 01 ®Õn 06  Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
 N¨m nay  N¨m tr­íc  N¨m nay  N¨m tr­íc
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]
 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  01  VI.25
 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu  02
 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02)  10
 4. Gi¸ vèn hµng b¸n  11  VI.27
 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11)  20
 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  21  VI.26       11,058,506       11,058,506
 7. Chi phÝ tµi chÝnh  22  VI.28
     Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay  23
 8. Chi phÝ b¸n hµng  24
 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  25    618,560,093    618,560,093
 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25))  30   (607,501,587)   (607,501,587)
 11. Thu nhËp kh¸c  31
 12. Chi phÝ kh¸c  32
 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)  40
 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40)  50   (607,501,587)   (607,501,587)
 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh  51  VI.30
 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i  52  VI.30
 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52)  60   (607,501,587)   (607,501,587)
 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu  70
 C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
 Tõ ngµy: 01/01/2016 ®Õn ngµy: 30/06/2016
 ChØ tiªu  M· sè  ThuyÕt minh  Sè cuèi kú  Sè ®Çu kú
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]
 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n [(100)=110+120+130+140+150]  100   174,800,129,702   174,714,290,339
   I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn  110           259,309,599           450,702,595
       1. TiÒn  111  V.01           259,309,599           450,702,595
       2. C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn  112
  II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n  120  V.02        2,000,000,000        2,000,000,000
       1. §Çu t­ ng¾n h¹n  121        2,000,000,000        2,000,000,000
       2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n kinh doanh  122
 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n  130   130,788,593,324   130,573,470,253
       1. Ph¶i thu kh¸ch hµng  131   102,440,133,835   102,440,133,835
       2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n ng¾n h¹n  132      13,763,124,971      13,751,462,971
       3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n  133        4,898,888,196        4,898,888,196
       4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é KHH§ x©y dùng  134
       6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c  135  V.03        9,686,446,322        9,482,985,251
       7. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)  139
  IV. Hµng tån kho  140        2,069,298,384        2,069,298,384
       1. Hµng tån kho  141  V.04        2,069,298,384        2,069,298,384
       2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)  149
  V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c  150      39,682,928,395      39,620,819,107
       1. Chi phi tr¶ tr­íc ng¾n h¹n  151      10,123,600,916      10,123,600,916
       2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ  152           241,078,986           237,469,698
       3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc  153  V.05                6,000,000
       5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c  155      29,312,248,493      29,259,748,493
 B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)  200   126,262,110,486   123,255,075,880
   I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n  210
       1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng  211
       3. Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc  212
       4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé  213  V.06
       6. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c  218  V.07
       7. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*)  219
  II. Tµi s¶n cè ®Þnh  220      70,192,716,032      66,976,714,496
       1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh  221  V.08        9,425,522,696        9,595,185,728
          – Nguyªn gi¸  222      15,041,951,302      15,041,951,302
          – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)  223      (5,616,428,606)      (5,446,765,574)
       2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh  224  V.09
          – Nguyªn gi¸  225
          – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)  226
       3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh  227  V.10                1,666,667                1,666,667
          – Nguyªn gi¸  228              12,000,000              12,000,000
          – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)  229            (10,333,333)            (10,333,333)
       4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang  230  V.11      60,765,526,669      57,379,862,101
  III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t­  240  V.12
       – Nguyªn gi¸  241
       – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)  242
  IV. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n  250      55,000,000,000      55,000,000,000
       1. §Çu t­ vµo c«ng ty con  251
       2. §Çu t­ vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh  252      55,000,000,000      55,000,000,000
       3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c  258  V.13
       4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (*)  259
  V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c  260        1,069,394,454        1,278,361,384
       1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n  261  V.14        1,069,394,454        1,278,361,384
       2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i  262  V.21
       3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c  268
 Tæng céng tµi s¶n (270 = 100 + 200)  270   301,062,240,188   297,969,366,219
 Nguån vèn
 A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330)  300   301,865,778,929   297,379,040,765
   I. Nî ng¾n h¹n  310   299,520,815,713   295,034,077,549
        1. Vay vµ nî ng¾n h¹n  311  V.15   201,039,283,442   201,039,283,442
        2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n  312        2,366,713,051        2,366,713,051
        3. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc  313           597,387,936           597,387,936
        4. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc  314  V.16      30,294,959,331      26,257,015,828
        5. Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng  315        1,292,072,570        1,113,935,690
        6.Chi phÝ ph¶i tr¶  316  V.17        4,545,873,771        4,545,873,771
        7. Ph¶i tr¶ néi bé  317
        8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ x©y dùng  318
        9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c  319  V.18      59,384,525,612      59,113,867,831
        10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n  320
  II. Nî dµi h¹n  330        2,344,963,216        2,344,963,216
        1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng­êi b¸n  331
        2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé  332  V.19
        3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c  333
        4. Vay vµ nî dµi h¹n  334  V.20        2,344,963,216        2,344,963,216
        5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶  335  V.21
        6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm  336
        7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n  337
 B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430)  400           582,527,804           582,527,804
  I. Vèn chñ së h÷u  410  V.22            (45,425,812)            (45,425,812)
       1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u  411        7,346,964,084        7,346,964,084
       2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn  412
       3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u  413
       4. Cæ phiÕu quü (*)  414
       5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n  415
       6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  416
       7. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn  417           203,313,548           203,313,548
       8. Quü dù phßng tµi chÝnh  418           129,254,321           129,254,321
       9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u  419
       10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi  420    (15,454,795,345)    (15,454,795,345)
       11. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB  421        7,729,837,580        7,729,837,580
  II. Nguån kinh  phÝ vµ quü kh¸c  430           627,953,616           627,953,616
       1. Quü khen th­ëng, phóc lîi  431                1,822,521                1,822,521
       2. Nguån kinh phÝ  432  V.23           626,131,095           626,131,095
       3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§  433
           Tæng céng nguån vèn (430 = 300 + 400)  440   302,448,306,733   297,961,568,569
 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n  000
     1. Tµi s¶n thuª ngoµi  24
     2. VËt t­, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng
     3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c­îc
     4. Nî khã ®ßi ®· xö lý
     5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
     6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n
 C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
 Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2016
 STT  Tªn tµi kho¶n  Sè d­ ®Çu kú  Sè ph¸t sinh trong kú  Sè d­ cã cuèi kú
 Nî  Cã  Nî  Cã  Nî  Cã
 [1]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
       1  TiÒn mÆt           421,705,541       169,027,000       345,795,209           244,937,332
       2  TiÒn ViÖt Nam           421,705,541       169,027,000       345,795,209           244,937,332
       3  TiÒn göi Ng©n hµng              28,997,054           4,998,713         19,623,500              14,372,267
       4  TiÒn göi NH TMCP C«ng th­¬ng VN-CN NamTh¨ng Long              16,111,403           4,982,836         19,403,500                1,690,739
       5  Ng©n hµng NN vµ PTNT Tõ Liªm                2,474,773                2,474,773
       6  TiÒn göi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – CN §iÖn Biªn              10,410,878                 15,877               220,000              10,206,755
       7  §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c        2,000,000,000        2,000,000,000
       8  §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c        2,000,000,000        2,000,000,000
       9  Ph¶i thu cña kh¸ch hµng   102,440,133,835           597,387,936   102,440,133,835           597,387,936
     10  XÝ nghiÖp B¾c Hµ (TUAN_4)              21,515,000              21,515,000
     11  C«ng ty CP Du lÞch TM & ®Çu t­ B¾c Th¨ng Long              75,000,000              75,000,000
     12  Trung t©m qu¶n lý bÕn xe Hµ Néi (TUAN_4)                2,970,000                2,970,000
     13  Ban qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh giao th«ng Ninh ThuËn                   308,425                   308,425
     14  C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7           278,300,000           278,300,000
     15  Chi nh¸nh L¹ng S¬n              12,986,054              12,986,054
     16  C«ng tr×nh Cèc Ly           594,245,856           594,245,856
     17  §µo B×nh           100,000,000           100,000,000
     18  UBND x· §«ng Thä (TUAN_3)                5,454,546                5,454,546
     19  C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng Nhµ ®Êt              44,233,000              44,233,000
     20  C«ng ty Cæ phÇn Duy Long              29,624,060              29,624,060
     21  C«ng ty CP §Çu t­ – X©y dùng ECON           367,060,692           367,060,692
     22  C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ Th­¬ng m¹i Glomax (XN_04)           711,691,353           711,691,353
     23  C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng XNK vµ Th­¬ng m¹                4,400,000                4,400,000
     24  C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng vµ PT TM Hµ Thµn              28,500,000              28,500,000
     25  Kh¸ch lÎ – XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT              52,373,754              52,373,754
     26  Kh¸ch lÎ – Gç keo Qu¶ng Ninh              20,325,000              20,325,000
     27  C«ng tr×nh hå Nói Cèc           202,779,600           202,779,600
     28  C«ng tr×nh Phï Yªn – S¬n La                1,989,190                1,989,190
     29  Së NN&PTNT Phó Yªn nî tiÒn gièng mÝa, s¾n           714,475,888           714,475,888
     30  C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn                                1                                1
     31  C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn §« thÞ Sµi §ång              40,600,000              40,600,000
     32  CT CP Tæ chøc sù kiÖn vµ TruyÒn th«ng Sao ViÖt           100,000,000           100,000,000
     33  C«ng ty CP T&T Hµ Néi              21,762,932              21,762,932
     34  C«ng ty TNHH §T vµ TM Tam S¬n              45,976,580              45,976,580
     35  §Êt T©y Mç           298,150,000           298,150,000
     36  C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng Th¨ng Long              10,902,800              10,902,800
     37  C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i ThÞnh V­îng (TUAN_4)              71,754,000              71,754,000
     38  C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang      97,419,993,225      97,419,993,225
     39  Thanh tra Thµnh phè Hµ Néi                5,280,000                5,280,000
     40  V¨n phßng C«ng ty              26,117,503              26,117,503
     41  Së V¨n hãa Th«ng tin VÜnh Phóc           144,063,692           144,063,692
     42  C«ng ty Cæ phÇn C«ng nghÖ quèc tÕ ViÖt Ph¸p              13,354,000              13,354,000
     43  C«ng ty T­ vÊn X©y dùng vµ PTNT           201,286,600           201,286,600
     44  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù           282,808,800           282,808,800
     45  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 6 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù                           400                           400
     46  XN X©y dùng 102 – CTy X©y dùng sè 1              87,472,800              87,472,800
     47  C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p Hµ Néi                6,188,560                6,188,560
     48  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT           962,255,074           962,255,074
     49  XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu                6,196,794                6,196,794
     50  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)                2,993,788                2,993,788
     51  C«ng ty Zenitaka                2,315,480                2,315,480
     52  C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nh©n lùc (X              19,816,324              19,816,324
     53  ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ           237,469,698           3,609,288           241,078,986
     54  ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô           237,469,698           3,609,288           241,078,986
     55  Ph¶i thu néi bé        4,898,888,196        4,898,888,196
     56  Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc        4,897,750,000        4,897,750,000
     57  Ph¶i thu néi bé kh¸c                1,138,196                1,138,196
     58  Ph¶i thu kh¸c        9,108,395,453       203,461,071        9,311,856,524
     59  Ph¶i thu kh¸c        9,108,395,453       203,461,071        9,311,856,524
     60  D­¬ng V¨n Bé           168,469,321           168,469,321
     61  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng           162,169,497           162,169,497
     62  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ                6,531,264                6,531,264
     63  Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La           290,888,315           290,888,315
     64  C«ng ty CP §Çu t­ – X©y dùng ECON           228,533,036       141,883,746           370,416,782
     65  C«ng ty CP T&T Hµ Néi        2,850,055,950        2,850,055,950
     66  ThuÕ GTGT nép hoµn sai môc ®Ých           780,453,800           780,453,800
     67  NguyÔn C«ng TuÊn           168,209,513           168,209,513
     68  NguyÔn Trung TuÊn              26,957,455              26,957,455
     69  NguyÔn H÷u Vang         61,577,325              61,577,325
     70  V¨n phßng C«ng ty           894,052,616           894,052,616
     71  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2              72,143,060              72,143,060
     72  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT        1,517,957,930        1,517,957,930
     73  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)           281,007,835           281,007,835
     74  XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ           611,621,584           611,621,584
     75  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp           181,000,949           181,000,949
     76  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu           868,343,328           868,343,328
     77  T¹m øng      28,692,095,693         62,000,000           9,500,000      28,744,595,693
     78  TrÇn V¨n B×nh              15,000,000              15,000,000
     79  TrÇn V¨n Chinh                2,500,000           2,500,000
     80  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng      13,580,251,200      13,580,251,200
     81  Chi nh¸nh Lµo Cai           578,516,744           578,516,744
     82  Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi                   154,474                   154,474
     83  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ           103,250,000           103,250,000
     84  Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La                   485,430                   485,430
     85  NguyÔn C«ng C­êng                1,000,000                1,000,000
     86  C«ng tr×nh C©y xanh              16,620,000              16,620,000
     87  Phan KiÓm §iÓm                3,000,000                3,000,000
     88  Ph¹m ThÞ BÝch DiÖp              55,369,000              55,369,000
     89  XN Gièng Phï Lç              15,728,064              15,728,064
     90  Th¸i V¨n H¶i              19,000,000              19,000,000
     91  L­u §øc H¶i                2,000,000                2,000,000
     92  NguyÔn ThÞ H¹nh           262,940,569           262,940,569
     93  NguyÔn V¨n Hµo                5,000,000                5,000,000
     94  NguyÔn Trung Hµ                1,572,000                1,572,000
     95  Døa Cayen – ¤ng HiÖn t¹m øng           402,412,542           402,412,542
     96  C«ng tr×nh §ª H÷u Hång – ¤ng HiÖn                4,124,289                4,124,289
     97  NguyÔn TiÕn HiÖn                8,998,778                8,998,778
     98  TrÇn V¨n HiÕu                5,000,000                5,000,000
     99  Vò ViÖt H­ng                5,000,000                5,000,000
   100  §ång TiÕn H­ng              21,264,000              21,264,000
   101  Ph¹m ThÞ H­¬ng – HC                   374,000                   374,000
   102  H­¬ng – T©y §«           168,161,291           168,161,291
   103  Héi ®ång båi th­êng hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng H        2,000,000,000        2,000,000,000
   104  NhÇm kh«ng râ lý do                           690                           690
   105  Phßng Kü thuËt C«ng tr×nh X©y dùng           264,194,643           264,194,643
   106  Phßng Kinh doanh           334,159,540           334,159,540
   107  Phßng Kü thuËt           292,476,750           292,476,750
   108  NguyÔn  Thuú Linh              13,237,300              13,237,300
   109  Nhµ hµng B¾c ®«           257,394,377           257,394,377
   110  TrÇn V¨n Minh           319,000,000           319,000,000
   111  Kim ThÞ Nga              32,459,495         10,000,000              42,459,495
   112  Khóc ThÞ Nga              24,978,440         18,000,000           7,000,000              35,978,440
   113  Lª Träng NghÜa                1,678,800                1,678,800
   114  Lª §øc NghiÖp                3,127,298                3,127,298
   115  Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i Ngäc HiÒn           148,734,000           148,734,000
   116  Ngäc – Kü thuËt                2,074,000                2,074,000
   117  NguyÔn V¨n TuÉn           137,200,000           137,200,000
   118  NguyÔn ThÞ Oanh           147,198,600           147,198,600
   119  Bïi ThÞ Phóc                6,500,000                6,500,000
   120  Héi Phô n÷ Hµ Néi              30,000,000              30,000,000
   121  NguyÔn V¨n Qóy              30,638,054              30,638,054
   122  HuyÖn Sãc S¬n           260,000,000           260,000,000
   123  L©m tr­êng Sãc S¬n              60,000,000              60,000,000
   124  Tµi – L¸i xe                3,275,008                3,275,008
   125  Hoµng C«ng Th¾ng                   442,100                   442,100
   126  §ç H÷u Thµnh                3,815,500                3,815,500
   127  Thµnh TV              10,525,000              10,525,000
   128  §ç V¨n Thµnh                2,490,000                2,490,000
   129  Tr­¬ng §øc Thô                3,399,200                3,399,200
   130  Thµnh + TuÊn kÕ to¸n                2,461,100                2,461,100
   131  NguyÔn ThÞ TÞnh           154,154,000         34,000,000           188,154,000
   132  C«ng ty ThiÕt kÕ vµ t­ VÊn                3,500,000                3,500,000
   133  Toµn – L¸i xe              20,043,600              20,043,600
   134  Ph¹m QuyÕt Tíi           247,057,380           247,057,380
   135  Tr­¬ng – T§              10,000,000              10,000,000
   136  NguyÔn Ngäc TuÊn                4,187,200                4,187,200
   137  NguyÔn Xu©n TuÊn           294,220,000           294,220,000
   138  NguyÔn C«ng TuÊn           343,404,774           343,404,774
   139  NguyÔn Quèc TuÊn           463,024,620           463,024,620
   140  NguyÔn Trung TuÊn           348,090,603           348,090,603
   141  C«ng ty T­ vÊn §« thÞ              10,000,000              10,000,000
   142  NguyÔn V¨n Tuyªn              13,760,602              13,760,602
   143  Phßng VËt t­ gç Lµo           195,320,000           195,320,000
   144  Phßng VËt t­ néi ®Þa              36,000,000              36,000,000
   145  Phßng VËt t­ (NguyÔn Quang Minh)              10,000,000              10,000,000
   146  Phßng VËt t­ (Chanh, Thô)              46,623,107              46,623,107
   147  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2           413,802,989           413,802,989
   148  XÝ nghiÖp XD vµ CBNLS XuÊt khÈu              77,000,000              77,000,000
   149  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT           232,213,363           232,213,363
   150  XÝ nghiÖp KD NLS XuÊt khÈu           282,125,563           282,125,563
   151  XN X©y dùng vµ PTNT           734,719,941           734,719,941
   152  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)           230,261,175           230,261,175
   153  XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ           104,169,965           104,169,965
   154  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp           469,771,053           469,771,053
   155  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu           946,490,133           946,490,133
   156  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n Yªn Minh           139,457,460           139,457,460
   157  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n              61,516,089              61,516,089
   158  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu           105,387,341           105,387,341
   159  VP XÝ nghiÖp XD & CBNLS – Ngäc TuÊn           890,745,195           890,745,195
   160  VP XÝ nghiÖp XD & PTNT – B¶y           313,750,418           313,750,418
   161  XÝ nghiÖp DV NLS XK                3,878,929                3,878,929
   162  XN ChÕ biÕn kinh doanh l©m s¶n XNK ViÖt Lµo        1,593,332,147        1,593,332,147
   163  ¤ng Xu©n – TT m«i tr­êng LSN§           145,000,000           145,000,000
   164  NguyÔn Xu©n §Ô              11,899,770              11,899,770
   165  TriÖu H¶i YÕn              18,006,000              18,006,000
   166  C«ng ty §Þa chÝnh Hµ Néi              50,000,000              50,000,000
   167  Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n      10,123,600,916      10,123,600,916
   168  Thanh to¸n tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo NghÞ ®              97,377,680              97,377,680
   169  Thanh to¸n trî cÊp mÊt viÖc lµm theo Bé luËt lao                2,476,600                2,476,600
   170  Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi              78,976,706              78,976,706
   171  Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La           136,020,756           136,020,756
   172  XN Gièng Phï Lç              17,471,801              17,471,801
   173  C«ng ty hç trî theo nghÞ ®Þnh 110/2007N§/CP           599,410,701           599,410,701
   174  Khóc ThÞ Nga              10,000,000              10,000,000
   175  NguyÔn ThÞ TÞnh              27,612,250              27,612,250
   176  ThuÕ nhµ ®Êt           727,078,200           727,078,200
   177  V¨n phßng C«ng ty        7,136,043,978        7,136,043,978
   178  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2              82,456,088              82,456,088
   179  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT           185,547,333           185,547,333
   180  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp              12,000,000              12,000,000
   181  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu        1,011,128,823        1,011,128,823
   182  CÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n           520,000,000           520,000,000
   183  Nguyªn liÖu, vËt liÖu              35,500,000              35,500,000
   184  Chi phÝ SXKD dë dang        2,033,798,384        2,033,798,384
   185  154:C©y Léc Hµ           644,687,054           644,687,054
   186  154:C©y Phï Lç              78,871,140              78,871,140
   187  154:C©y xanh              29,789,998              29,789,998
   188  154:§¸ Granit           512,579,750           512,579,750
   189  154:H§ 36-08/H§TCXD              78,932,375              78,932,375
   190  154:C«ng tr×nh  quy ho¹ch rõng Phæ Yªn – Th¸i Ng           246,000,000           246,000,000
   191  154:C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn           349,948,072           349,948,072
   192  154:CT V­ên sinh th¸i T©y §«              92,989,995              92,989,995
   193  Chi sù nghiÖp              47,652,800              47,652,800
   194  Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc              47,652,800              47,652,800
   195  Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh      15,041,951,302      15,041,951,302
   196  Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc        9,866,856,237        9,866,856,237
   197  M¸y mãc, thiÕt bÞ           582,536,400           582,536,400
   198  Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn        2,414,372,717        2,414,372,717
   199  ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý              91,000,000              91,000,000
   200  TSC§ kh¸c        2,087,185,948        2,087,185,948
   201  Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh              12,000,000              12,000,000
   202  PhÇn mÒm m¸y tÝnh              12,000,000              12,000,000
   203  Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh        5,457,098,907       169,663,032        5,626,761,939
   204  Hao mßn TSC§ h÷u h×nh        5,446,765,574       169,663,032        5,616,428,606
   205  Hao mßn TSC§ v« h×nh              10,333,333              10,333,333
   206  Vèn gãp liªn doanh      55,000,000,000      55,000,000,000
   207  C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang      55,000,000,000      55,000,000,000
   208  X©y dùng c¬ b¶n dë dang      57,379,862,101   3,385,664,568      60,765,526,669
   209  X©y dùng c¬ b¶n      57,379,862,101   3,385,664,568      60,765,526,669
   210  XDCBan – CTrinh B5 Cau Dien      23,633,066,098   2,795,757,768      26,428,823,866
   211  XDCBan – CT Vuon sinh thai Tay Do        5,344,782,418       589,906,800        5,934,689,218
   212  XDCBan – CT Vuon thuc vat Ha Noi        6,421,977,588        6,421,977,588
   213  XDCB_ 116HQV        1,797,705,527        1,797,705,527
   214  XDCB_HaiDuong      20,147,604,470      20,147,604,470
   215  XDCB_Nhæn                4,000,000                4,000,000
   216  24127:C«ng tr×nh Nhæn                4,000,000                4,000,000
   217  XDCB Xu©n Ph­¬ng              30,726,000              30,726,000
   218  24128:Dung tam              30,726,000              30,726,000
   219  Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n        1,278,361,384       325,891,475       534,858,405        1,069,394,454
   220  Vay ng¾n h¹n   201,039,283,442   201,039,283,442
   221  Vay ng¾n h¹n Ng©n hµng Tõ Liªm                3,005,000                3,005,000
   222  Vay ng¾n h¹n kh¸c   192,036,278,442   192,036,278,442
   223  Bïi Ph­¬ng Anh           500,000,000           500,000,000
   224  Hoµng ThÞ Ph­¬ng Anh           570,000,000           570,000,000
   225  Ng« Quang ¸nh           570,000,000           570,000,000
   226  Vò Xu©n B¾c        1,000,000,000        1,000,000,000
   227  §Æng §×nh B¶o           500,000,000           500,000,000
   228  NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch           570,000,000           570,000,000
   229  Ph¹m Ngäc BÝch        2,350,000,000        2,350,000,000
   230  NguyÔn Quang B×nh        1,000,000,000        1,000,000,000
   231  NguyÔn Thanh B×nh           700,000,000           700,000,000
   232  NguyÔn Kh¾c B×nh           500,000,000           500,000,000
   233  NguyÔn ThÞ Mü B×nh           500,000,000           500,000,000
   234  NguyÔn Hoµng CÇm           500,000,000           500,000,000
   235  Vò Hång CÈm           700,000,000           700,000,000
   236  Lª Minh Ch©u           500,000,000           500,000,000
   237  §oµn B¶o Ch©u           720,000,000           720,000,000
   238  Lª Minh ChuÈn        1,200,000,000        1,200,000,000
   239  Hµ V¨n ChuÈn           500,000,000           500,000,000
   240  Chi nh¸nh L¹ng S¬n              15,000,000              15,000,000
   241  Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi              46,000,000              46,000,000
   242  Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La              40,000,000              40,000,000
   243  NguyÔn TiÕn C«ng           500,000,000           500,000,000
   244  C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng ViÖt Hoµn        3,000,000,000        3,000,000,000
   245  Ph¹m M¹nh C­êng           500,000,000           500,000,000
   246  §ç Gia C­êng           500,000,000           500,000,000
   247  T¹ V¨n C­êng           500,000,000           500,000,000
   248  V­¬ng Quèc §¹i           500,000,000           500,000,000
   249  NguyÔn TiÕn DÇn           700,000,000           700,000,000
   250  Ph¹m ThÞ BÝch DiÖp        1,880,000,000        1,880,000,000
   251  NguyÔn ThÞ Hång §iÖp           300,000,000           300,000,000
   252  Tèng V¨n §Þnh           570,000,000           570,000,000
   253  §oµn L¨ng Dung           500,000,000           500,000,000
   254  TRAN THI DUNG           500,000,000           500,000,000
   255  §Æng ThÞ BÝch Dung           200,000,000           200,000,000
   256  Lª Kim Dung           500,000,000           500,000,000
   257  TrÇn B×nh D­¬ng           800,000,000           800,000,000
   258  T¹ Hµ Giang        1,000,000,000        1,000,000,000
   259  Mai §øc Giang           570,000,000           570,000,000
   260  XN Gièng Phï Lç              58,000,000              58,000,000
   261  Th¸i V¨n H¶i           500,000,000           500,000,000
   262  Bïi Phó Hµi           500,000,000           500,000,000
   263  NguyÔn Ngäc H¶i        4,300,000,000        4,300,000,000
   264  Hoµng Quèc H¶i           500,000,000           500,000,000
   265  Th¹ch Vò H¶i           500,000,000           500,000,000
   266  NguyÔn ThÞ DiÔm H»ng           500,000,000           500,000,000
   267  NguyÔn ThÞ H»ng           500,000,000           500,000,000
   268  NguyÔn Thanh H»ng           570,000,000           570,000,000
   269  NguyÔn TiÕn H¹nh           500,000,000           500,000,000
   270  ThiÒu Quèc H©n        2,000,000,000        2,000,000,000
   271  NguyÔn V¨n Hµo           300,000,000           300,000,000
   272  Bïi M¹nh Hµ                5,000,000                5,000,000
   273  Lª ThÞ Hµ        1,000,000,000        1,000,000,000
   274  D­¬ng ThÞ Thu Hµ           800,000,000           800,000,000
   275  Lª Thu Hµ           600,000,000           600,000,000
   276  NguyÔn Huy HiÒn           600,000,000           600,000,000
   277  §inh ThÞ HiÓn        1,000,000,000        1,000,000,000
   278  §inh ThÞ HiÒn           500,000,000           500,000,000
   279  NguyÔn Träng Ho»ng           500,000,000           500,000,000
   280  T¨ng V¨n Hoµng           500,000,000           500,000,000
   281  Ph¹m ThÞ Hoµ           400,000,000           400,000,000
   282  Mai §øc Ho¹           400,000,000           400,000,000
   283  Vâ ThÞ Hoa           600,000,000           600,000,000
   284  NguyÔn ThÞ Tè Hoa           300,000,000           300,000,000
   285  NguyÔn §øc Hßa           500,000,000           500,000,000
   286  Ph¹m V¨n Häc           500,000,000           500,000,000
   287  Phïng ThÞ Håi           500,000,000           500,000,000
   288  NguyÔn V¨n Hång           500,000,000           500,000,000
   289  §oµn ThÞ Hång           500,000,000           500,000,000
   290  Vò ThÞ HuÖ           500,000,000           500,000,000
   291  TrÇn ThÞ HuÕ        1,000,000,000        1,000,000,000
   292  Vò ViÖt H­ng        1,000,000,000        1,000,000,000
   293  TrÇn Xu©n Hïng           600,000,000           600,000,000
   294  NguyÔn V¨n Hïng           500,000,000           500,000,000
   295  §Æng ThÞ Thanh H­¬ng        3,400,000,000        3,400,000,000
   296  Bïi ThÞ H­¬ng        1,000,000,000        1,000,000,000
   297  TRAN THI THU HUONG           570,000,000           570,000,000
   298  Vò ThÞ Thu H­¬ng           700,000,000           700,000,000
   299  NguyÔn ThÞ Liªn H­¬ng           500,000,000           500,000,000
   300  Lª ThÞ Xu©n H­¬ng           500,000,000           500,000,000
   301  Ng« ThÞ Thu H­¬ng           570,000,000           570,000,000
   302  Ph¹m Quang Huy           500,000,000           500,000,000
   303  Tr­¬ng Ngäc Kh¸i           500,000,000           500,000,000
   304  L· V¨n Khanh           600,000,000           600,000,000
   305  PHAM VAN KHANH           400,000,000           400,000,000
   306  Bïi H÷u Kh­¬ng           600,000,000           600,000,000
   307  Lª Trung Kiªn           408,000,000           408,000,000
   308  NGUYEN DINH KIEN           700,000,000           700,000,000
   309  KiÒu V¨n ­íc        1,500,000,000        1,500,000,000
   310  §ç ThÞ L©m           500,000,000           500,000,000
   311  NguyÔn Quang L©m        1,000,000,000        1,000,000,000
   312  §ç ThÞ Lan           250,000,000           250,000,000
   313  TrÇn ThÞ Lan           500,000,000           500,000,000
   314  NguyÔn T­êng L©n           526,000,000           526,000,000
   315  §inh ThÞ Lª           500,000,000           500,000,000
   316  TrÇn Ngäc LÞch           500,000,000           500,000,000
   317  Vò ThÞ Hång LÜnh           700,000,000           700,000,000
   318  Ph¹m Xu©n Linh        1,000,000,000        1,000,000,000
   319  NguyÔn ThÞ Loan           734,000,000           734,000,000
   320  D­¬ng ThÞ  Loan           546,000,000           546,000,000
   321  Tr­¬ng ThÞ Mai Loan           200,000,000           200,000,000
   322  NguyÔn Kim Lu©n           500,000,000           500,000,000
   323  PHAM THI LUONG        1,000,000,000        1,000,000,000
   324  NguyÔn PhÊn Lý           200,000,000           200,000,000
   325  HO THI NGOC MAI           218,000,000           218,000,000
   326  PHAM THI THU MAI           450,000,000           450,000,000
   327  §inh §øc M¹nh           500,000,000           500,000,000
   328  D­¬ng ThÞ Minh        1,000,000,000        1,000,000,000
   329  Mai ThÞ B×nh Minh           500,000,000           500,000,000
   330  Vò Hång Minh           300,000,000           300,000,000
   331  Hoµng Minh Nam        1,101,000,000        1,101,000,000
   332  BUI QUANG NAM           320,000,000           320,000,000
   333  BUI QUANH NAM           180,000,000           180,000,000
   334  NguyÔn Träng Nam           500,000,000           500,000,000
   335  Kim ThÞ Nga           500,000,000           500,000,000
   336  Vò ThÞ nga        4,300,000,000        4,300,000,000
   337  Bïi ThÞ Nga           500,000,000           500,000,000
   338  Lª ThÞ Kim Nga      11,800,000,000      11,800,000,000
   339  TrÇn NghÜa        1,500,000,000        1,500,000,000
   340  L¹i Duy NghÜa           100,000,000           100,000,000
   341  Lª TuÊn NghÜa           200,000,000           200,000,000
   342  D­¬ng ThÞ NguyÖt           500,000,000           500,000,000
   343  §ç ThÞ Minh NguyÖt           500,000,000           500,000,000
   344  NguyÔn V¨n Nh­êng        1,000,000,000        1,000,000,000
   345  Lª Ngäc Ninh           500,000,000           500,000,000
   346  NguyÔn ThÞ Oanh        1,070,000,000        1,070,000,000
   347  NguyÔn ThÞ Kim Oanh           400,000,000           400,000,000
   348  Vò §×nh Phóc        5,000,000,000        5,000,000,000
   349  DO THI PHUC           500,000,000           500,000,000
   350  HO VAN PHUC           500,000,000           500,000,000
   351  Lý ThÞ Ph­îng        2,887,500,000        2,887,500,000
   352  §oµn C¶nh Ph­¬ng           700,000,000           700,000,000
   353  NguyÔn Huy Phô           500,000,000           500,000,000
   354  §ç V¨n Quang        3,600,000,000        3,600,000,000
   355  Tr­¬ng Vinh Quang           600,000,000           600,000,000
   356  NguyÔn Hµo Quang           500,000,000           500,000,000
   357  NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Qu©n        6,600,000,000        6,600,000,000
   358  PHAM THI HA QUE           500,000,000           500,000,000
   359  NguyÔn §¾c Quý           720,000,000           720,000,000
   360  Vò ThÞ Chang Sinh           555,000,000           555,000,000
   361  NguyÔn QuÕ S¬n           500,000,000           500,000,000
   362  NGUYEN THANH SON           400,000,000           400,000,000
   363  KiÒu Ngäc S¬n           350,000,000           350,000,000
   364  Vò Hång S¬n           200,000,000           200,000,000
   365  Ngä Xu©n S¬n           600,000,000           600,000,000
   366  §oµn V¨n Sù           500,000,000           500,000,000
   367  NGUYEN VAN TAM        1,000,000,000        1,000,000,000
   368  NguyÔn ThÞ T¶o        1,600,000,000        1,600,000,000
   369  TrÇn V¨n Th¸i           500,000,000           500,000,000
   370  NguyÔn ThÞ TuyÕt Thanh        1,000,000,000        1,000,000,000
   371  §µo ThÞ Th¶o        6,000,000,000        6,000,000,000
   372  NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o           500,000,000           500,000,000
   373  NguyÔn §øc Th×n           500,000,000           500,000,000
   374  Hoµng Anh Thi        3,000,000,000        3,000,000,000
   375  NguyÔn CÇu Thoan           500,000,000           500,000,000
   376  TrÇn ViÔn Th«ng        1,280,000,000        1,280,000,000
   377  Ph¹m §×nh Th«ng        9,200,000,000        9,200,000,000
   378  §oµn V¨n Thä           600,000,000           600,000,000
   379  T« ThÞ Thä           500,000,000           500,000,000
   380  NguyÔn V¨n ThuÇn           500,000,000           500,000,000
   381  V­¬ng ThÞ Thóy           500,000,000           500,000,000
   382  NguyÔn Thu Thïy           800,000,000           800,000,000
   383  §Æng Thu Thuû           500,000,000           500,000,000
   384  TrÇn ThÞ Thuý           600,000,000           600,000,000
   385  NguyÔn ThÞ Thanh Thuû           500,000,000           500,000,000
   386  DOAN THI THUY           500,000,000           500,000,000
   387  NguyÔn ThÞ Thñy           400,000,000           400,000,000
   388  NguyÔn ThÞ Thñy           500,000,000           500,000,000
   389  Lª Thanh Thñy           500,000,000           500,000,000
   390  NguyÔn ThÞ QuÕ Thu           500,000,000           500,000,000
   391  Ng« Kim Thu           500,000,000           500,000,000
   392  Hïng ThÞ Thu           500,000,000           500,000,000
   393  Vò Quang TiÕn           500,000,000           500,000,000
   394  NguyÔn Hång Tiªn           408,000,000           408,000,000
   395  NguyÔn ThÞ TÞnh           150,000,000           150,000,000
   396  Qu¸ch ThÞ TÞnh           600,000,000           600,000,000
   397  Ph¹m Sü To¸n           500,000,000           500,000,000
   398  Ph¹m Thµnh Toa           500,000,000           500,000,000
   399  T¹ Hµ Trang           600,000,000           600,000,000
   400  NguyÔn ThÞ Ngäc Trang           500,000,000           500,000,000
   401  NguyÔn B¸ Tr­êng           500,000,000           500,000,000
   402  Vò V¨n Tr­êng           500,000,000           500,000,000
   403  Lª Xu©n Tr­êng           500,000,000           500,000,000
   404  NguyÔn V¨n Tr­êng           500,000,000           500,000,000
   405  NguyÔn Xu©n TuÊn        3,000,000,000        3,000,000,000
   406  NguyÔn C«ng TuÊn           980,000,000           980,000,000
   407  NguyÔn Trung TuÊn           500,000,000           500,000,000
   408  NguyÔn M¹nh TuÊn           650,000,000           650,000,000
   409  NguyÔn C«ng Tïng        1,600,000,000        1,600,000,000
   410  NguyÔn V¨n Tuyªn              75,000,000              75,000,000
   411  DINH QUANG TYEN        6,000,000,000        6,000,000,000
   412  NguyÔn ThÞ TuyÕt           500,000,000           500,000,000
   413  Bïi Ngäc Tó        1,000,000,000        1,000,000,000
   414  V¨n phßng C«ng ty              33,406,000              33,406,000
   415  NguyÔn ThÞ V©n        1,000,000,000        1,000,000,000
   416  Bïi Hång V¹n           500,000,000           500,000,000
   417  NguyÔn Quèc V¨n           700,000,000           700,000,000
   418  Bïi Kh¸nh V©n           500,000,000           500,000,000
   419  Lª ThÞ Thïy V©n           300,000,000           300,000,000
   420  NguyÔn Quang Vò           570,000,000           570,000,000
   421  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT           655,000,000           655,000,000
   422  XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu                   372,442                   372,442
   423  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)           600,000,000           600,000,000
   424  XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ           275,000,000           275,000,000
   425  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp              70,000,000              70,000,000
   426  NguyÔn Thanh Xu©n        1,000,000,000        1,000,000,000
   427  HOANG THI XUAN        6,000,000,000        6,000,000,000
   428  Bïi ThÞ Kim Xu©n           500,000,000           500,000,000
   429  Lª ThÞ YÕn        1,000,000,000        1,000,000,000
   430  NguyÔn H¶i YÕn           500,000,000           500,000,000
   431  Vay ng¾n h¹n Vèn ®èi øng dù ¸n B5        7,500,000,000        7,500,000,000
   432  Ng« ThÞ Ngäc Anh           500,000,000           500,000,000
   433  NguyÔn T­ §iÒn           500,000,000           500,000,000
   434  NguyÔn ThÞ Kim H¶i           500,000,000           500,000,000
   435  Phïng Quang H¶i           400,000,000           400,000,000
   436  Bïi Thóy H¹nh           500,000,000           500,000,000
   437  TrÞnh ThÞ Thuý Hµ           500,000,000           500,000,000
   438  T¹ ThÞ Mai Hång           500,000,000           500,000,000
   439  Vò Thanh HuyÒn           500,000,000           500,000,000
   440  NguyÔn Quang L©n           500,000,000           500,000,000
   441  NguyÔn PhÊn Lý           300,000,000           300,000,000
   442  NguyÔn ThÞ Ngäc           500,000,000           500,000,000
   443  Vò ThÞ Nguyªn           500,000,000           500,000,000
   444  Vò ThÞ ¸nh NguyÖt           300,000,000           300,000,000
   445  §oµn C«ng Th¹o           500,000,000           500,000,000
   446  Ph¹m ThÞ ThÝa           500,000,000           500,000,000
   447  Ph¹m Ph­¬ng Thñy           500,000,000           500,000,000
   448  Vay ng¾n h¹n Vèn ®èi øng dù ¸n 116           500,000,000           500,000,000
   449  Gãp vèn dù ¸n T©y Mç        1,000,000,000        1,000,000,000
   450  Bïi Quang Trung        1,000,000,000        1,000,000,000
   451  Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n      13,751,462,971        2,366,713,051         11,662,000      13,763,124,971        2,366,713,051
   452  CTCP T§§TXD B§S A’ Ch©u           315,478,000           315,478,000
   453  TiÒn mua vËt t­ C«ng tr×nh B¾c K¹n              60,000,000              60,000,000
   454  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng           210,000,000           210,000,000
   455  DÞch vô                   900,000                   900,000
   456  Chi nh¸nh §iÖn Tõ Liªm                1,000,000                1,000,000
   457  C«ng ty Cæ phÇn Khai th¸c gç Hoµng Gia              16,293,849              16,293,849
   458  CTy TNHH NN MTV Kh¶o s¸t vµ §o ®¹c Hµ Néi              29,018,000              29,018,000
   459  Cty TNHH T­ vÊn Kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ X©y dùng H¶        1,300,000,000        1,300,000,000
   460  C«ng ty TNHH kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt nam           201,500,000           201,500,000
   461  Mua gièng døa Cayen – ¤ng Kú                   246,350                   246,350
   462  C«ng ty TNHH L©n Phông           916,883,364           916,883,364
   463  L©m tr­êng V¨n Bµn           200,000,000           200,000,000
   464  C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn §Çu t­ X©y dùng MiÒn B¾c           294,984,500           294,984,500
   465  Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i Ngäc HiÒn        7,100,000,000        7,100,000,000
   466  CT TNHH PTTM vµ DV Nam Ph­¬ng                6,160,000           9,262,000              15,422,000
   467  TiÒn mua ®Êt phï sa              21,379,384              21,379,384
   468  C«ng ty TNHH Sao Khuª           600,000,000           600,000,000
   469  TiÒn söa ch÷a xe « t«                2,500,000                2,500,000
   470  CT TNHH SVC ViÖt Nam              25,000,000              25,000,000
   471  C«ng ty S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu              44,794,614              44,794,614
   472  Doanh nghiÖp T¸m TuÊn              23,643,705              23,643,705
   473  C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Thiªn Léc Phó        2,060,000,000        2,060,000,000
   474  C«ng ty Trung HiÕu              61,348,016              61,348,016
   475  NguyÔn C«ng TuÊn           148,023,166           148,023,166
   476  NguyÔn Quèc TuÊn              80,003,979              80,003,979
   477  NguyÔn Trung TuÊn              12,693,135              12,693,135
   478  C«ng ty CP T­ vÊn Qu¶n lý ThiÕt kÕ X©y dùng ViÖt              32,574,220              32,574,220
   479  C«ng ty CP T­ vÊn ThiÕt kÕ X©y dùng Kinh doanh n           293,214,530           293,214,530
   480  C«ng ty Cæ phÇn C«ng nghÖ PhÇn mÒm kÕ to¸n VACOM           2,400,000                2,400,000
   481  V¨n phßng C«ng ty           275,360,000           275,360,000
   482  Thanh to¸n cho C«ng ty vËt liÖu           100,952,800           100,952,800
   483  VËt t­ §ång §ß              63,784,862              63,784,862
   484  C«ng ty ViÖt Phó              15,475,032              15,475,032
   485  Vay huy ®éng ¤ng Vinh              40,000,000              40,000,000
   486  V­ên thùc vËt              18,419,000              18,419,000
   487  Chi nh¸nh C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T­ vÊn ChuÈn              42,000,000              42,000,000
   488  C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ S¶n xuÊt Th­¬ng m¹i           100,000,000           100,000,000
   489  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2              76,855,200              76,855,200
   490  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT                   102,717                   102,717
   491  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)           152,000,715           152,000,715
   492  XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ           398,295,570           398,295,570
   493  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp              49,220,313              49,220,313
   494  XÝ nghiÖp Gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp              89,803,611              89,803,611
   495  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n           449,176,890           449,176,890
   496  TT Xóc tiÕn §Çu t­ Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Phó Thä              20,000,000              20,000,000
   497  C«ng ty TNHHMTV §Þa chÝnh Hµ Néi           169,090,500           169,090,500
   498  ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc      26,257,015,828         16,741,500   4,048,685,003                6,000,000      30,294,959,331
   499  ThuÕ GTGT ph¶i nép           638,324,890           638,324,890
   500  ThuÕ GTGT ®Çu ra           638,324,890           638,324,890
   501  ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp           754,093,467           754,093,467
   502  ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n           206,022,422           206,022,422
   503  DAO QUANG DUONG              12,940,822              12,940,822
   504  NguyÔn ThÞ H¹nh              50,077,943              50,077,943
   505  Ph¹m ThÞ Hoµ                   758,333                   758,333
   506  §Æng §×nh Hïng                6,673,750                6,673,750
   507  H­¬ng – T©y §«                   465,384                   465,384
   508  Lª ThÞ Nhung              31,304,135              31,304,135
   509  NguyÔn C«ng TuÊn                2,349,176                2,349,176
   510  V¨n phßng C«ng ty              71,481,884              71,481,884
   511  Lª ThÞ V©n              26,533,695              26,533,695
   512  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)                3,437,300                3,437,300
   513  ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn  thuª ®Êt      24,658,575,049         10,741,500   4,043,575,703      28,691,409,252
   514  C¸c lo¹i thuÕ kh¸c           5,109,300                5,109,300
   515  PhÝ ,lÖ phÝ ,c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c           6,000,000                6,000,000
   516  Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng              15,000,000        1,113,935,690       177,585,969       355,722,849              15,000,000        1,292,072,570
   517  Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn        1,113,935,690       177,585,969       355,722,849        1,292,072,570
   518  Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng kh¸c              15,000,000              15,000,000
   519  Chi phÝ ph¶i tr¶        4,545,873,771        4,545,873,771
   520  V¨n phßng C«ng ty        4,545,873,771        4,545,873,771
   521  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c           359,589,798      59,113,867,831         29,566,000       300,223,781           359,589,798      59,384,525,612
   522  Kinh phÝ c«ng ®oµn              28,117,058           7,219,506              35,336,564
   523  B¶o hiÓm x· héi           804,389,152         29,566,000       127,880,578           902,703,730
   524  B¶o hiÓm y tÕ           268,139,961         20,189,191           288,329,152
   525  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c           359,589,798      57,934,646,706       137,715,000           359,589,798      58,072,361,706
   526  §Æng ThÞ Thanh Ch©u                8,933,333                8,933,333
   527  Chªnh lÖch TK 136 vµ TK 336 khi hîp nhÊt              87,584,557              87,584,557
   528  Chi nh¸nh L¹ng S¬n              23,610,814              23,610,814
   529  Chi kh¾c phôc hËu qu¶ C«ng v¨n 183              20,000,000              20,000,000
   530  Chi nh¸nh §iÖn Tõ Liªm                   203,000                   203,000
   531  C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng Nhµ ®Êt      18,900,000,000      18,900,000,000
   532  D­¬ng TiÕn Dòng              56,036,200              56,036,200
   533  Dù ¸n h¹ tÇng khu B5        8,888,512,792        8,888,512,792
   534  T¹ Hµ Giang                   392,200                   392,200
   535  Chu Hoµi Giang                        1,000                        1,000
   536  XN Gièng Phï Lç              13,000,000              13,000,000
   537  C«ng ty XNK Hµ L©m              40,980,844              40,980,844
   538  Hoµi – Hîp t¸c ®Çu t­           990,000,000           990,000,000
   539  Ph¹m ThÞ Hoµ              90,000,000              90,000,000
   540  Hßa – Hîp t¸c ®Çu t­           900,000,000           900,000,000
   541  Ph¹m ThÞ Hång      12,000,000,000      12,000,000,000
   542  Phan ThiÕt Hïng       132,500,000           132,500,000
   543  Ph¹m ThÞ H­¬ng – HC              11,913,600              11,913,600
   544  Ph¹m Quang Huy                3,518,100                3,518,100
   545  NguyÔn Tr¹c Hü              18,524,405              18,524,405
   546  NguyÔn  Thuú Linh                1,452,500                1,452,500
   547  TrÇn §øc Long                   382,000                   382,000
   548  Khóc ThÞ Nga           5,215,000                5,215,000
   549  NguyÔn ThÞ Thuý Nga           990,000,000           990,000,000
   550  Thai s¶n, èm ®au, d­ìng søc              70,236,813              70,236,813
   551  Hoµn l¹i tiÒn Phó Yªn              28,419,000              28,419,000
   552  C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn           782,147,357           782,147,357
   553  C«ng ty CP T&T Hµ Néi        6,200,000,000        6,200,000,000
   554  C«ng ty TNHH §T vµ TM Tam S¬n              13,235,558              13,235,558
   555  Nhµ hµng T©y §«              35,960,567              35,960,567
   556  Vò Kim Thµnh              52,531,600              52,531,600
   557  Vò TiÕn Thµnh           600,000,000           600,000,000
   558  Chi ®Æt tiÒn thÕ chÊp xe cña H¶i              20,000,000              20,000,000
   559  §ç V¨n Tr­êng              20,000,000              20,000,000
   560  NguyÔn Ngäc TuÊn – XN XD sè 2 – vay ngoµi              74,370,000              74,370,000
   561  NguyÔn Ngäc TuÊn – XN XD sè 2 – thu tiÒn ®iÖn                   382,144                   382,144
   562  NguyÔn V¨n Tuyªn                   599,700                   599,700
   563  Thu tiÒn thuª ®Êt B5              37,604,600              37,604,600
   564  NguyÔn H÷u Vang              20,000,000              20,000,000
   565  V¨n phßng C«ng ty              56,898,530              56,898,530
   566  Thu tiÒn ®iÖn V¨n phßng              25,706,661              25,706,661
   567  ThuÕ GTGT tÝnh tr­íc tiÒn nhµ           171,818,182           171,818,182
   568  Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng Nhµ v­ên T©y §«           181,117,655           181,117,655
   569  CTy CP §T XNK XD PTGD Th¨ng Long        2,015,069,500        2,015,069,500
   570  XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2           327,528,600           327,528,600
   571  XÝ nghiÖp XD vµ CBNLS XuÊt khÈu                   162,200                   162,200
   572  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT              28,190,603              28,190,603
   573  XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu              12,407,307              12,407,307
   574  XN X©y dùng vµ PTNT           403,740,815           403,740,815
   575  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)                1,820,457                1,820,457
   576  XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ              20,500,671              20,500,671
   577  XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp           105,000,000           105,000,000
   578  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu           156,428,994           156,428,994
   579  XÝ nghiÖp Gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp           130,611,658           130,611,658
   580  XÝ nghiÖp DV NLS XK                3,878,929                3,878,929
   581  XN ChÕ biÕn NS XKhÈu gãp vèn liªn doanh        2,183,246,162        2,183,246,162
   582  TiÒn thuª ®Êt 20 NghÜa §« nép hé              37,439,820              37,439,820
   583  Thu tiÒn ®Êt B5, T©y Mç        1,414,974,076        1,414,974,076
   584  Thu tiÒn ®Êt HQV, T©y Mç              17,163,000              17,163,000
   585  B¶o hiÓm thÊt nghiÖp              78,574,954           7,219,506              85,794,460
   586  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng                9,320,086                9,320,086
   587  Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ                   375,360                   375,360
   588  NguyÔn C«ng TuÊn                9,667,213                9,667,213
   589  V¨n phßng C«ng ty              26,663,009           7,219,506              33,882,515
   590  XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT              15,808,540              15,808,540
   591  XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)              16,740,746              16,740,746
   592  Vay dµi h¹n        2,344,963,216        2,344,963,216
   593  Nguån vèn kinh doanh        7,346,964,084        7,346,964,084
   594  Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u        7,346,964,084        7,346,964,084
   595  Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt        7,346,964,084        7,346,964,084
   596  Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn           203,313,548           203,313,548
   597  Quü dù phßng tµi chÝnh           129,254,321           129,254,321
   598  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi      16,467,983,403        1,013,188,058      16,467,983,403        1,013,188,058
   599  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc        1,013,188,058        1,013,188,058
   600  Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay      16,467,983,403      16,467,983,403
   601  Quü khen th­ëng, phóc lîi                1,822,521                1,822,521
   602  Quü phóc lîi                1,822,521                1,822,521
   603  Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n        7,729,837,580        7,729,837,580
   604  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp           626,131,095           626,131,095
   605  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc           626,131,095           626,131,095
   606  Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh                 53,413                      53,413
   607  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp   1,393,917,608        1,393,917,608
   608  Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý       450,056,921           450,056,921
   609  Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý           2,748,763                2,748,763
   610  Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng         25,406,748              25,406,748
   611  Chi phÝ khÊu hao TSC§       169,663,032           169,663,032
   612  ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ       589,474,864           589,474,864
   613  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi       126,136,333           126,136,333
   614  Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c         30,430,947              30,430,947
   615  Tæng céng   319,894,448,529   319,886,650,879   5,784,125,192   5,784,125,192   324,550,903,138   324,543,105,488
 C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
 Th«ng tin bæ xung cho c¸c kho¶n môc ….
 ChØ tiªu  Cuèi n¨m  §Çu n¨m
 [1]  [2]  [3]
 V. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
   01. TiÒn
       – TiÒn mÆt         244,937,332         421,705,541
       – TiÒn göi ng©n hµng           14,372,267           28,997,054
       – TiÒn ®ang chuyÓn
                              Céng:         259,309,599         450,702,595
  02. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n
       – Chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n
       – §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c      2,000,000,000      2,000,000,000
       – Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n
                              Céng:      2,000,000,000      2,000,000,000
  03. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c
       – Ph¶i thu vÒ cæ phÇn hãa
       – Ph¶i thu vÒ cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia
       – Ph¶i thu ng­êi lao ®éng      1,292,072,570      1,113,935,690
       – Ph¶i thu kh¸c   67,384,218,230   67,043,042,159
                              Céng:   68,676,290,800   68,156,977,849
  04. Hµng tån kho
       – Hµng mua ®ang ®i ®­êng
       – Nguyªn liÖu, vËt liÖu           35,500,000           35,500,000
       – C«ng cô, dông cô
       – Chi phÝ SX, KD dë dang      2,033,798,384      2,033,798,384
       – Thµnh phÈm
       – Hµng hãa
       – Hµng göi ®i b¸n
       – Hµng hãa kho b¶o thuÕ
       – Hµng hãa bÊt ®éng s¶n
                              Céng gi¸ gèc hµng tån kho:      2,069,298,384      2,069,298,384
 * Gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè
    ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶:………………………..
 * Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m:……………….
 * C¸c tr­êng hîp hoÆc sù kiÖn dÉn ®Õn ph¶i trÝch thªm hoÆc
    hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: ……………….
  05. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n­íc
       – ThuÕ GTGT nép thõa
       – ThuÕ TT§B nép thõa
       – ThuÕ nhËp khÈu nép thõa
       – ThuÕ TNDN nép thõa
       – C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc
                              Céng:
  06. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé
       – Cho vay dµi h¹n néi bé
       – ……………
       – Ph¶i thu dµi h¹n néi bé kh¸c
                              Céng:
  07. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
       – Kü quü, ký c­îc dµi h¹n
       – C¸c kho¶n tiÒn nhËn uû th¸c
       – Cho vay kh«ng cã l·i
       – Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
                              Céng:
  08. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (Phô lôc 1)
  09. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh (Phô lôc 2)
  10. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh (Phô lôc 3)
  11. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
       – Tæng sè chi phÝ XDCB dë dang
 Trong ®ã (Nh÷ng c«ng tr×nh lín)
  12. T¨ng gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t­ (Phô lôc 4)
  13. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c
     – §Çu t­ cæ phiÕu
     – §Çu t­ tr¸i phiÕu
     – §Çu t­ tÝn phiÕu, kú phiÕu
     – Cho vay dµi h¹n
     – §Çu t­ dµi h¹n kh¸c
                 Céng
  14. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
     – Chi phÝ tr¶ tr­íc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§
     – Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp
     – Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín
     – Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh
     – ……
                 Céng
  15. Vay vµ nî ng¾n h¹n
     – Vay ng¾n h¹n      2,344,963,216      2,344,963,216
     – Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
                 Céng      2,344,963,216      2,344,963,216
  16. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
     – ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng         638,324,890         638,324,890
     – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
     – ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu
     – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp         754,093,467         754,093,467
     – ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n
     – ThuÕ tµi nguyªn
     – ThuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt   28,691,409,252   24,658,575,049
     – C¸c lo¹i thuÕ kh¸c              5,109,300
     – C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
                  Céng   30,088,936,909   26,050,993,406
  17. Chi phÝ ph¶i tr¶
     – TrÝch tr­íc chi phÝ tiÒn l­¬ng trong thêi gian nghØ phÐp
     – Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§
     – Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh
                   Céng
  18. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
     – Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt
     – Kinh phÝ c«ng ®oµn           35,336,564           28,117,058
     – B¶o hiÓm x· héi         902,703,730         804,389,152
     – B¶o hiÓm y tÕ         288,329,152         268,139,961
     – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸
     – NhËn ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n       (520,000,000)       (520,000,000)
     – Doanh thu ch­a thùc hiÖn
     – C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c   57,712,771,908   57,575,056,908
                   Céng   58,419,141,354   58,155,703,079
  19. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
     – Vay dµi h¹n néi bé
     – ……
     – Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé kh¸c
                   Céng
  20. Vay vµ nî dµi h¹n
    a. Vay dµi h¹n
     – Vay ng©n hµng
     – Vay ®èi ®èi t­îng kh¸c      2,344,963,216      2,344,963,216
     – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh
    b. Nî dµi h¹n
     – Thuª tµi chÝnh
     – Nî dµi h¹n kh¸c
                  Céng
     – C¸c kho¶n nî thuª tµi chÝnh (Phô lôc 5)
  21. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vµ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
    a. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
     – Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®­îc khÊu trõ
     – Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n lç tÝnh thuÕ ch­a sö dông
     – Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n ­u ®·i tÝnh thuÕ ch­a sö dông
     – Kho¶n hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®­îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr­íc
   Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
    b. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
     – ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ
     – Kho¶n hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®· ®­îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr­íc
     – ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
  22. Vèn chñ së h÷u
    a. B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u (Phô lôc 6)
    b. Chi tiÕt vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u
     – Vèn gãp cña Nhµ n­íc      7,346,964,084      7,346,964,084
     – Vèn gãp cña c¸c ®èi t­îng kh¸c
     – ……..
                      Céng      7,346,964,084      7,346,964,084
  * Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m
  * Sè l­îng cæ phiÔu quü:
    c. C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc, chia lîi nhuËn
     – Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u
     + Vèn gãp ®Çu n¨m      7,346,964,084      7,346,964,084
     + Vèn gãp t¨ng trong n¨m
     + Vèn gãp gi¶m trong n¨m
     + Vèn gãp cuèi n¨m      7,346,964,084      7,346,964,084
     – Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia
    d. Cæ tøc
     – Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m:
      + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng…………………..
      + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu ­u ®·i ………………………
     – Cæ tøc cña cæ phiÕu ­u ®·i luü kÕ ch­a ®­îc ghi nhËn ….
    ®. Cæ phiÕu
     – Sè l­îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh
     – Sè l­îng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng
      + Cæ phiÕu phæ th«ng
      + Cæ phiÕu ­u ®·i
     – Sè l­îng cæ phiÕu ®­îc mua l¹i
      + Cæ phiÕu phæ th«ng
      + Cæ phiÕu ­u ®·i
     – Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh
      + Cæ phiÕu phæ th«ng
      + Cæ phiÕu ­u ®·i
  * MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l­u hµnh ………………
    e. C¸c quü cña doanh nghiÖp
     – Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn         203,313,548         203,313,548
     – Quü dù phßng tµi chÝnh         129,254,321         129,254,321
     – Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
   * Môc ®Ých trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp
    g. Thu nhËp vµ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®­îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo Vèn chñ së h÷u theo quy ®Þnh cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ
     – …………
     – …………
     – …………
  23. Nguån kinh phÝ
    – Nguån kinh phÝ ®­îc cÊp trong n¨m
    – Chi sù nghiÖp
    – Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi n¨m
  24. Tµi s¶n thuª ngoµi
    (1). Gi¸ trÞ tµi s¶n thuª ngoµi
      – TSC§ thuª ngoµi
      – Tµi s¶n kh¸c thuª ngoµi
    (2). Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t­¬ng lai cña hîp ®ång thuª ho¹t ®éng tµi s¶n kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n
      – Tõ 1 n¨m trë xuèng
      – Trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m
      – Trªn 5 n¨m
 VI. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
  25. Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (M· sè 01)
    Trong ®ã
     – Doanh thu b¸n hµng
     – Doanh thu cung cÊp dÞch vô
     – Doanh thu hîp ®ång x©y dùng (§èi víi DN cã ho¹t ®éng x©y l¾p)
      + Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®­îc ghi nhËn trong kú
      + Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®­îc ghi nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh
                   Céng
  26. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (M· sè 02)
   Trong ®ã
     – ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i
     – Gi¶m gi¸ hµng b¸n
     – Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
     – ThuÕ GTGT ph¶i nép (PP trùc tiÕp)
     – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
     – ThuÕ xuÊt khÈu
  27. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (M· sè 10)
   Trong ®ã
     – Doanh thu thuÇn trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸
     – Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô
  28. Gi¸ vèn hµng b¸n (M· sè 11)
     – Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n
     – Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· b¸n
     – Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp
     – Gi¸ trÞ cßn l¹i, chi phÝ nh­îng b¸n, thanh lý cña B§S ®Çu t­ ®· b¸n
     – Chi phÝ kinh doanh BÊt ®éng s¶n ®Çu t­
     – Hao hôt, mÊt m¸t hµng tån kho
     – C¸c kho¶n chi phÝ v­ît møc b×nh th­êng
     – Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho
                    Céng
  29. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (M· sè 21)
     – L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay           11,058,506
     – L·i ®Çu t­ tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu
     – Cæ tøc, lîi nhuËn ®­îc chia
     – L·i b¸n ngo¹i tÖ
     – L·i chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn
     – L·i chªnh lÖch tû gi¸ ch­a thùc hiÖn
     – L·i b¸n hµng tr¶ chËm
     – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c
                   Céng           11,058,506
  30. Chi phÝ tµi chÝnh (M· sè 22)
     – L·i tiÒn vay
     – ChiÕt khÊu thanh to¸n, l·i b¸n hµng tr¶ chËm
     – Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n
     – Lç b¸n ngo¹i tÖ
     – Lç chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn
     – Lç chªnh lÖch tû gi¸ ch­a thùc hiÖn
     – Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n
     – Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c
                  Céng
  31. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh (M· sè 51)
     – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh
     – §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c n¨m tr­íc vµo chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh n¨m nay
     – Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh
  32. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i (M· sè 52)
     – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ
     – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh t viÖc hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
     – Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®­îc khÊu trõ.
     – Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vµ ­u ®·i thuÕ ch­a sö dông
     – Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ viÖc hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
     – Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i
  33. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè
     – Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu
     – Chi phÝ nh©n c«ng
     – Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
     – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
     – Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn
                     Céng
 VII. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o cao l­u chuyÓn tiÒn tÖ
  34. C¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ¶nh h­ëng ®Õn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ c¸c kho¶n tiÒn do doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh­ng kh«ng ®­îc sö dông
    a. Mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh
     – Mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu
     – ChuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u
    b. Mua vµ thanh lý c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o
     – Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý
     – PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn
     – Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn thùc cã trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinhh doanh kh¸c ®­îc mua hoÆc thanh lý
     – PhÇn gi¸ trÞ tµi s¶n (Tæng hîp theo tõng lo¹i tµi s¶n) vµ nî ph¶i tr¶ kh«ng ph¶i lµ tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®­îc mua hoÆc thanh lý trong kú.
    c. Tr×nh bµy gi¸ trÞ vµ lý do cña c¸c kho¶n tiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn lín do doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh­ng kh«ng ®­îc sö dông do cã sù h¹n chÕ cña ph¸p luËt hoÆc c¸c rµng buéc kh¸c mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn
 VIII. Nh÷ng th«ng tin kh¸c
    1. Nh÷ng kho¶n nî tiÒm tµng, kho¶n cam kÕt vµ nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh kh¸c.
    2. Nh÷ng sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m
    3. Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan
    4. Tr×nh bµy tµi s¶n, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh theo bé phËn (theo lÜnh vùc kinh doanh hoÆc khu vùc ®Þa lý) theo quy ®Þnh c¶u ChuÈn mùc kÕt to¸n sè 28 “B¸o c¸o bé phËn” (2).
    5. Th«ng tin so s¸nh (nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña niªn ®é kÕ to¸n tr­íc).
    6. Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng liªn tôc
    7. Nh÷ng th«ng tin kh¸c. (3)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.