DANH MỤC

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2017

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B-03/DN)
  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Năm 2017
Người nộp thuế: Công ty TNHH MTV XNk Và ÐT XD PT Hà Nội
Mã số thuế: 0100102936
Tên đại lý thuế (nếu có):
Mã số thuế:
0  Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 0 0
 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 0 0
 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 0 0
 4. Tiền lãi vay đã trả 04 0 0
 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 0
 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 0 0
 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 0 0
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
(20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)
20 0 0
 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 0 0
 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 0
 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 0
 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 0
 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0
 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0
 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 0 0
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
(30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
30 0 0
 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0
 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  của doanh nghiệp đã phát hành 32 0 0
 3. Tiền thu từ đi vay 33 0 0
 4. Tiền trả nợ gốc vay 34 0 0
 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 0 0
 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
(40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
40 0 0
 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 0 0
 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 0 0
 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 0 0

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.