DANH MỤC

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2016

Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016
 Chỉ tiêu  Mã số  thuyết minh  Năm nay  Năm trước
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]
 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh                                                            
   1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác  01          828,755,386          783,994,000
   2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ  02         (508,116,200)         (707,839,873)
   3.Tiền chi trả cho người lao động  03      (1,415,745,675)      (1,492,495,006)
   4.Tiền chi trả lãi vay  04
   5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05         (686,268,865)
   6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  06          193,500,000          997,159,356
   7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  07      (6,575,993,923)      (1,850,462,534)
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  20     (8,163,869,277)   (2,275,644,057)
 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư         1,000,000,000        700,000,000
  1. Tiền chi để mua sắm,  xây dựng TSCĐ và các tài sản dài  hạn khác  21
  2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài  sản dài hạn khác  22
  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đợn vị khác  23
  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác  24
  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  25
  6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  26       1,000,000,000          700,000,000
  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  27
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  30      
 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính         7,000,000,000     1,800,000,000
  1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ  sở hữu  31
  2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành  32
  3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  33       7,000,000,000       1,800,000,000
  4. Tiền chi trả nợ gốc vay  34
  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  35
  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  36
 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  40      
 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)  50        (163,869,277)        224,355,943
 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  60        498,727,981        274,372,038
 ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ  61
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)  70  VII.34        334,858,704        498,727,981
         
         
    Lập ngày       tháng       năm 2017
  Người lập biểu                                   Kế toán trưởng    Giám đốc đơn vị  
 (Ký, đóng dấu)                                      ( Ký, đóng dấu)      (Ký, đóng dấu)

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.