DANH MỤC

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016

Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016
 Chỉ tiêu  Mã số  Thuyết minh  Năm nay  Năm trước
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]
 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  01  VI.25       828,755,386         748,605,810
 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  02      
 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)  10         828,755,386         748,605,810
 4. Giá vốn hàng bán  11  VI.27       203,245,667         378,397,808
 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)  20         625,509,719         370,208,002
 6. Doanh thu hoạt động tài chính  21  VI.26         83,530,869           11,092,698
 7. Chi phí tài chính  22  VI.28         22,711,111  
     Trong đó: Chi phí lãi vay  23      
 8. Chi phí bán hàng  24           34,002,000  
 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  25      3,799,647,515      1,690,305,281
 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25))  30     (3,147,320,038)     (1,309,004,581)
 11. Thu nhập khác  31         193,500,000           12,000,000
 12. Chi phí khác  32      
 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)  40         193,500,000           12,000,000
 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)  50     (2,953,820,038)     (1,297,004,581)
 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  51  VI.30    
 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  52  VI.30    
 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)  60     (2,953,820,038)     (1,297,004,581)
 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  70      
         
    Lập ngày       tháng       năm 2017 
  Người lập biểu                                   Kế toán trưởng    Giám đốc đơn vị  
 (Ký, đóng dấu)                                      ( Ký, đóng dấu)        (Ký, đóng dấu)

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.